( رهنمود مأخذ نویسی) کتاب سبز – Green Book (A Guide to Legal Citation )

This Guide is authored by Dr. Mohammad Bashir Mobashir. .این رهنمود توسـط .داکتـر محمد بشـیر مبشـرـ، تدوین گردیـده است

رهنمـود مأخـذ نویسـی کتـاب سـبز جهـت معیـاری سـاختن آثـار علمـی و تحقیقـی، بویـژه آثـار علمـی اسـتادان و دانشـجویان پوهنځی های حقـوق و شـرعیات کشـور، بـا همـکاری جمعی از اسـتادان مرکـز و والیات
تهیه شده اسـت. این رهنمود با الهام از منابـع معتبـر چـون Bluebook و Redbook و بـر بنیـاد رهنمـود هـای قبلـی معمـول در کشـور تهیـه گردیده است.

The Greenbook aims to standardize citations in scholarly works, especially of law and sharia academics and researchers. This Citation Guide is inspired by some international legal citation guides such as the Bluebook and Redbook, as well as citation methods regularly used inside the country.

Please click here to read it online.

Mohammad Bashir Mobashir

Leave a Comment

Categories

Subscribe!